Projekt Europejskie Staże - projekt zakończony >>> Czytaj <<<
 
Projekt Zawodowa współpraca - projekt zakończony >>> Czytaj <<<
 
Projekt Europejski Staż - początek zawodowej kariery ucznia został zakończony >>>Czytaj<<<
 
Projekt - Uczymy się i nauczamy po europejsku. >>>Czytaj<<<
 
ERASMUS+ Edukacja Szkolna: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół, w ramach którego wspólnie ze szkołami partnerskimi z Turcji, Czech, Węgier i Hiszpanii realizowaliśmy w szkole projekt nr. 2016-1-HU01-KA219-022942_3  Nature as the source of our wealth, czyli Natura źródłem naszego bogactwa. >>>Czytaj<<<
 
Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie >>>Czytaj<<<
 
Projekt Przyjazna biblioteka >>>Czytaj<<<
 
Projekt Nowoczesna szkoła, tzn. europejska jakość kształcenia - został zakończony więcej o projekcie przeczytacie tutaj >>>Czytaj<<<
 
Akademia Młodego Zawodowca - zakończony
Projekt działał w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego jest  realizowany w  Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2015r. 
Liderem projektu jest Urząd Miasta Częstochowa. Udział w projekcie biorą wszystkie szkoły techniczne z Naszego Miasta.
Celem główny projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w częstochowskich szkołach zawodowych. Zakłada się osiągnięcie go poprzez realizację celów szczegółowych : 
- zwiększenie dostępu uczniów szkół zawodowych do zajęć pozalekcyjnych,
- zwiększenie dostępności do zawodowych certyfikatów przemysłowych,
- podniesienie umiejętności językowych uczniów, 
- dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców, 
- nawiązanie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami,
- zwiększenie świadomości wyboru ścieżki zawodowej, 
- zmniejszenie zjawiska wewnętrznego podziału uczniów, 
- zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród kobiet,
- nabycie praktycznych umiejętności pożądanych na rynku pracy.
W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt:
 • 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
 • symulator lotniczy,
 • laptop,
 • TV 40 cali,
 • multimetry, oscyloskopy,
 • modele samolotów,
 • stacje lutownicze,
 • elementy wizyjnego sterowania do bezzałogowych statków powietrznych
 • wiele innych elementów elektronicznych potrzebnych do realizacji zajęć dodatkowych.
W ramach projektu prowadzone są w Technicznych Zakładach Naukowych następujące zajęcia: 
 • CISCO CCNA ? 20 słuchaczy
 • FCE - j. angielski  20 słuchaczy
 • SEP 1 kV - 40 słuchaczy
 • ECDL Webstarter - 40 słuchaczy
 • ECDL CAD - 40 słuchaczy
 • ECDL Advanced - 40 słuchaczy
 • Administrowanie systemami linuksowymi ? 40 słuchaczy
Ponadto w ramach projektu uczniowie Naszej Szkoły zostali objęci następującymi formami wsparcia:
 • Indywidualne wsparcie doradztwa zawodowego,
 • Grupowe doradztwa zawodowego,
 • Język angielski ? zawodowy dla awioników i mechaników lotniczych,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla Informatyków,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla teleinformatyków,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla elektroników,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla mechaników,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla budownictwa,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla ochrony środowiska,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla awioników i mechaników lotniczych,
 • Specjalistyczne zajęcia dla awioników i mechaników lotniczych ? Obsługa naziemna lotniska,
 • Specjalistyczne zajęcia dla awioników i mechaników lotniczych ? Obsługa elektryczne lotniska,
 • Wizyty studyjne u pracodawców ? Lotnisko Pyrzowice, Aeroklub Częstochowski,
 • Praktyki u przedsiębiorców,
 • Umiejętności zawodowe programowania i obsługi obrabiarek CNC,
 • Umiejętności zawodowe montera instalacji alarmowych i monitoringu,
 • Certyfikowany kurs spawania metodą otuloną,
 • Certyfikowany kurs spawania metodą MAG.
ZŁAP STAŻ - zakończony
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Celem głównym Projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów  poprzez podjęcie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji staży i doposażenie szkół zawodowych w profesjonalne narzędzia pracy.
W projekcie uczestniczy 9 szkół z Częstochowy, w naszej szkole chęć udziału w projekcie wyraziło i  staże realizuje 32 uczniów.  
Projekt realizowany jest w okresie: od 1 marca 2014r. do 30 czerwca 2015r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny a koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia  uczestników/uczestniczek:
1. Szkolenie 3 godzinne z zakresu BHP. 
2. Szkolenie 3 godzinne z zakresu ochrony przeciw pożarowej.
3. Szkolenie 7 godzinne z umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
4. 160 godzinny (płatny dla młodzieży) staż pracy u pracodawców w  okresach: wakacyjnym, feryjnym oraz w tygodniu popołudniu i w weekendy. 
5. Dostarczenia odzieży roboczej dla stażystów.
6. Zwrot kosztów dojazdu do pracy.
Opracowała 
Renata Borowik
 
Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość Projekt zakończony.
Projekt "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego był realizowany w  Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r. Wartość finansowa projektu to 2581431,18 zł.
Liderem projektu był Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie. Ponadto udział w projekcie brały następujące szkoły: Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie oraz oczywiście Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie.
Celem główny projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w częstochowskich szkołach zawodowych. Zakłada się osiągnięcie go poprzez realizację celów szczegółowych : 
- zwiększenie dostępu uczniów szkół zawodowych do zajęć pozalekcyjnych, 
- dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców, 
- nawiązanie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami, 
- zmniejszenie zjawiska wewnętrznego podziału uczniów, 
- zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród kobiet.
W ramach projektu została uruchomiona Lokalna Akademia CISCO działająca przy Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie. Dzięki jej  uruchomieniu 24 słuchaczy  projektu  uczestniczyło w IV-semestralnym kursie przygotowującym do uzyskania certyfikatu CCNA (wraz z egzaminem).
Ponadto w ramach projektu przeprowadzono w Technicznych Zakładach Naukowych następujące zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatów (wraz z egzaminami):
- FCE - j. angielski ? 20 słuchaczy
- SEP 1 kV - 60 słuchaczy
- ECDL Webstarter - 40 słuchaczy
- ECDL CAD - 40 słuchaczy
- ECDL Advanced - 40 słuchaczy
Ponadto w ramach projektu uczniowie Naszej Szkoły zostali objęci następującymi formami wsparcia:
- Warsztaty profilaktyczne (przeciwdziałanie uzależnieniom), 
- Zajęcia warsztatowe- techniki uczenia się, 
- Grupowe warsztaty psychologiczne, 
- Indywidualne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, 
- Grupowe warsztaty rozwijania zdolności interpersonalnych, 
- Język angielski - zawodowy , 
- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne- Informatyka XXI wieku, 
- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z teleinformatyki, 
- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z elektroniki, 
- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z mechaniki, 
- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z budownictwa, 
- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z ochrony środowiska, 
- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z awioniki
Planowana liczba uczestników to 2 800 uczniów, efekt końcowy to 6 285 uczniów w tym ok. 1400 uczniów z Technicznych Zakładów Naukowych, którzy zostali objęci wielokrotnym wsparciem w ramach projektu Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość.
 

Mam Zawód - Mam Pracę - Projekt zakończony
Dnia 23 stycznia 2012 r. rozpoczynamy nabór kandydatów na uczestników projektu "Mam zawód" mam pracę w regionie?. Nabór wymaganych dokumentów prowadzony będzie do 23 lutego 2012 r. Włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona.W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:a) kształcą się w szkole biorącej udział w projekcie;b) jest uczniem:- pierwszej klasy dwuletniej szkoły zawodowej,- drugiej klasy trzyletniej szkoły zawodowej,- drugiej lub trzeciej klasy technikum;c) nie bierze udziału w innym projekcie realizowanym w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w rok, w którym odbywa się rekrutacja.Uczestnikom projektu proponujemy darmowe formy kształcenia zawodowego:- doradztwo zawodowe,- kursy, w tym kursy certyfikowane,- praktyki/staże zawodowe u pracodawcy,- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,- wizyty studyjne u pracodawcy.Osoby spełniające wymagania i zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie w sekretariacie szkoły, której jest uczniem, następujące dokumenty:- formularz zgłoszeniowy do projektu,- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,- wypełnioną ankietę rekrutacyjną.Pełny tekst ogłoszenia o naborze uczestników do projektu MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ w REGIONIE - >>pobierz<< Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ?MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ w REGIONIE? - >>pobierz<<

?Mam Zawód - Mam Pracę w Regionie? - zmiany w projekcie !W związku z wprowadzeniem zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie" zamieszczamy aktualny Regulamin wraz z dokumentami i tabelą najistotniejszych zmian w Regulaminie.

Dokumenty:

1. Wykaz zmian Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie->>pobierz<<

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie->>pobierz<<

3. Ankieta rekrutacyjna->>pobierz<<

4. Formularz zgłoszeniowy->>pobierz<<

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych->>pobierz<<

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie->>pobierz<<

7. Umowa uczestnictwa w projekcie>>pobierz<<

Informujemy, że uległ zmianie termin zakończenia rekrutacji do projektu. Rekrutacja uczestników zostanie zakończona 9 marca 2012 r.

E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Zielona szkoła
Grafika
Wyprawa do Grecji rok 2022
Wyprawa do Italii  rok 2020:

Wyprawa do Grecji rok 2019 

Leptokaria 2019

Wydarzenia
Rajd integracyjny klas pierwszych - 2 dni (30.09.2022)
Wywiadówki dla wszystkich klas - 41 dni (08.11.2022)
Apel - Święto Niepodległości Polski - 43 dni (10.11.2022)
Wystawienie ocen semestralnych w klasach 4 - 79 dni (16.12.2022)
Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
PUBLIKACJE
 
MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Pamiętamy 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
Do pierwszej w dziejach szkoły matury w 1951 r. przystąpiło 15 absolwentów.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.kuratorium.katowice.pl
PSNJN
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona www.oke.jaworzno.pl
Strona www.pck.org.pl/
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona wildesign.pl
Strona www.efs.pl/