Egzamin maturalny w roku szkolnym 2021/2022 będzie odbywał się w jednej formule:

- dla absolwentów, którzy ukończą szkołę w 2022r. (tegorocznych uczniów klas 4) oraz wszystkich pozostałych absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich- deklaracja-1a
 

      Zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy składają deklarację wstępną do 30 września (uczniowie klas 4 - do wychowawcy klasy, a absolwenci z lat wcześniejszych - w pokoju 27).
      W złożonych deklaracjach wstępnych możliwe jest dokonanie wielu zmian, lecz muszą być one wprowadzone jednorazowo. Zmiany w deklaracjach dokonywane są w pokoju 27. Po dokonaniu zmian, zdający potwierdza własnoręcznym podpisem, że złożył deklarację ostateczną, która jest wiążąca podczas egzaminu maturalnego. Ostateczny termin wprowadzenia zmian (złożenia deklaracji ostatecznej) upływa 7 lutego 2022r. Złożone we wrześniu deklaracje wstępne, w których nie wprowadzono zmian, w dniu 8 lutego 2022r. automatycznie stają się deklaracjami ostatecznymi.

      Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach 2006 - 2021 i chcą przystąpić ponownie do matury (poprawiając niezdany egzamin, podnosząc wcześniej uzyskany wynik, lub deklarując zdawanie nowego przedmiotu dodatkowego) nie muszą składać deklaracji wstępnej - mogą złożyć deklarację ostateczną w terminie do 7 lutego 2020r.

Matura Próbnaz OPERONEM
Terminy matur próbnych:
22.11.2021 poniedziałek godz. 8.00- język polski                   - poziom podstawowy
23.11.2021 wtorek         godz. 8.00- matematyka                  - poziom podstawowy
24.11.2021 środa          godz. 8.00- język angielski                - poziom podstawowy
25.11.2021 czwartek      godz. 8.00- przedmiot dodatkowy     - poziom rozszerzony
 
Po maturach próbnych lekcje będą odbywać się w formie skróconej według podanego przed maturami rozkładu
 
Opłaty w roku szkolnym 2021/2022:
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  jest  odpłatny  dla: 
(1)  absolwentów,  którzy  po  raz  trzeci  i  kolejny  deklarują  przystąpienie  do  egzaminu  maturalnego  z  tego  samego  przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
(2)
oraz dla absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu  dodatkowego,  który  w  poprzednim  roku  lub  w  poprzednich  latach  zgłaszali  w  deklaracji,  ale  nie  przystąpili  do  egzaminu  maturalnego  z  tego przedmiotu.

     Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przydatne linki:

-->