"Przeszłość - jest to dziś tylko cokolwiek dalej ..." C.K.Norwid
1.IX.1946 r. Otwarcie Szkoły Przemysłowo-Górniczej w budynku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Kościuszki 10. Uruchomienie dwu klas, liczących 66 uczniów.
1947 r. Zmiana nazwy szkoły na Gimnazjum Przemysłowo-Górnicze (3-letnie). Powstanie organizacji młodzieżowej "Bratnia Pomoc", koordynującej współdziałanie istniejących na terenie szkoły organizacji, m.in. PCK, ZHP, OMTUR.
1949 r. Zorganizowanie I klasy Liceum Górniczego (2 letniego) w Liceum Hutniczym na Rakowie.
1951 r. Matura 15-tu absolwentów Liceum Górniczego, która odbyła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Kościuszki 10. Czterech absolwentów wytypowano na AGH.
1951 r. Zorganizowanie internatów przy ulicach Sułkowskiego i Katedralnej 9.
1951/52 r. Przejęcie przez szkołę kompleksu budynków szkolnych przy ul. Jasnogórskiej 84/90.
1951/52 r. Wprowadzenie nazwy: Państwowe Technikum Górnictwa Rud Żelaza.
28.IV.1952 r. Wręczenie szkole sztandaru przez władze miejskie.
30.IV.1953 r. Nadanie szkolnej organizacji Związku Młodzieży Polskiej imienia bohatera ZSRR Aleksandra Matrosowa oraz przekazanie młodzieży sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
1.IX.1954 r. Połączenie Technikum Górnictwa Rud Żelaza z Technikum Mechaniczno-Elektrycznym (ogółem szkoła liczyła 22 klasy). Utworzono następujące wydziały: eksploatacja złóż rudy, mechanika górnicza, przeróbka i wzbogacanie złóż, elektrotechnika górnicza, geologia poszukiwawcza, obróbka metali skrawaniem.
1954 r. Wydanie przez PWSZ pierwszego w historii szkolnictwa zawodowego w Polsce podręcznika o tematyce odpowiadającej specjalności szkoły, pt "Górnictwo Rud" t.I i II. Autorami byli wykładowcy szkoły: Józef Stachura i Antoni Białczewski. Wznowienia podręcznika ukazały się w latach 1958 i 1965.
1957 r. Przejęcie szkoły przez Ministerstwo Oświaty.
1957 r. Egzamin dojrzałości składa 7 absolwentów - obywateli Korei.
1958 r. Przyłączenia Zasadniczej Szkoły Górniczej i Wydziału Górniczego Zaocznego.
1959 r. Egzamin dojrzałości składa 6 absolwentów - obywateli Korei.
1960/61 r. Otwarcie Wydziału Samochodowego. Początek działalności zespołów artystycznych na terenie szkoły.
1.I.1964 r. Przejście TGR pod administrację Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
1.X.1964 r. Wprowadzenie gabinetowego systemu nauczania.
1965 r. Egzamin dojrzałości składa 19 absolwentów - obywateli Kuby.
27.XI.1965 r. XX-lecie szkoły - uroczysta konferencja Rady Pedagogicznej z udziałem Ministra Przemysłu Ciężkiego; akademia w Filharmonii; zmiana nazwy szkoły na Techniczne Zakłady Naukowe Górnictwa Rud; wręczenie młodzieży nowego sztandaru ufundowanego przez Ministra Przemysłu Ciężkiego; nadanie szkole Złotej Odznaki "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego".
1.IX.1966 r. Otwarcie Państwowej Szkoły Technicznej (dwuletniej).
25-26.X.1967 r. Zorganizowanie w szkole Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów szkół górniczych podlegających MPC.
VI.1967 r. Realizacja przez młodzież filmu o szkole według scenariusza mgr A. Pernal i reżyserii mgr E. Świeżego.
15.XI.1968 r. Udekorowanie sztandaru Złotą Odznaką Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej.
1968/69 r.  Wprowadzenie jednolitych mundurów szkolnych, ufundowanych przez Zjednoczenie Kopalń Rud Żelaza.
26-28.IV.1969 r. Zorganizowanie w szkole kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów szkół górniczych podlegających MPC.
XII.1969 r. Zdobycie I nagrody w konkursie przez koło filmowe "Transfokator" za film "Niedaleko Janowa" oraz III nagrody za film "Roboty strzałowe"; I miejsce w II Konkursie Filmów Amatorskich w Częstochowie oraz II miejsce w I Wojewódzkim przeglądzie Filmów Amatorskich w Katowicach dla realizatorów filmu pt.: "Prof. Edward Mąkosza".
1970 r. Otwarcie w Blachowni Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego dla młodzieży.
1970 r. Tragiczna śmierć w wypadku samochodowym dyrektora szkoły mgr inż. Zdzisława Bojdoła.
1971 r. Egzamin dojrzałości składa 7 absolwentów - obywateli Algierii.
l.IX.1971 r. Powstanie trzyletniego Technikum Zawodowego.
1972 r. Występy zespołów artystycznych w Filharmonii i Magdeburgu. W latach 1965 -1970 zespół teatralny grał takie tytuły jak: Dziurdziowie, Śluby Panieńskie, Gwałtu co się dzieje, Zagłoba swatem, Wzgórze 117 i wiele innych.
1973 r. Egzamin dojrzałości 10 absolwentów obywateli Algierii.
1.IX.1973 r. Przejęcie szkoły pod nadzór pedagogiczny Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
1.IX.1975 r. Uroczyste rozpoczęcie 30-go roku szkolnego w TZNGR.
1.I.1976 r. Przekazanie warsztatów szkolnych na wyłączne użytkowanie TZNGR.
25.IX.1976 r. Obchody XXX-lcia szkoły.
1978 r. Oficjalne ogłoszenie na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego o przyjęciu przez szkołę nazwy: Zespół Szkół Zawodowych KBM "Częstochowa" w Częstochowie i o włączeniu do niej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
14.IX.1978 r. Wizyta TV Katowice.
5.X.1978 r. Spotkanie młodzieży z Januszem Sidłą - wielokrotnym mistrzem Polski, rekordzistą świata w rzucie oszczepem i olimpijczykiem z Melbourne 1978.
X.1980 r. Zawiązanie NSZZ "Solidarność".
31.VIII.1981 r. Ustalenie przez władze oświatowe nowej nazwy szkoły: Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego.
1981 r. Na zlecenie Wojewódzkiej Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie wydano "Wiersze" - antologię liryków z zaleceniem do realizacji w programach nauczania od 1.IX.1981 r. Autorkami antologii były polonistki - mgr Maria Czaja i mgr Marianna Warząchowska.
1983 r. Wizyta Przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie - p. Laury Speziali.
15.XII.1983 r. Przyznanie szkole przez Zarząd Wojewódzki ZSMP odznaki "Za zasługi dla Częstochowy i Organizacji ZSMP".
27.II.1984 r. Uroczyste odsłonięcie portretu gen. Władysława Sikorskiego, patrona szkoły.
1.X.1985 r. Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej.
1985 r. Zakup pierwszych komputerów: "Spectrum" i "Meritum".
1986 r. Uroczyste obchody 40-lecia szkoły.
1987 r. Zjazd absolwentów.
1989 r. Po raz pierwszy odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości pod opieką p. prof. M. Warząchowskiej.
1990/91 r. W technikum dziennym powstaje nowy kierunek - teletransmisja.
1991 r. Ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej "Sztubak".
1991 r. Wycieczka grupy młodzieżowej na Litwę "Szlakiem Mickiewicza".
1991 r. Zbiórka książek dla Polonii na Litwie oraz podziękowania nadesłane od Związku Polaków na Litwie za przekazane dary.
od 1991 do 1996 r. Kontakty szkoły z placówkami zagranicznymi: Francji, Danii, Szwecji, Rumunii.
1993/94 r. W technikum dziennym powstaje kolejny kierunek: elektroniczne maszyny cyfrowe.
1994 r. Ukazuje się pierwszy numer gazetki międzyszkolnej "FIKSUM" pod redakcją naszego ucznia Tomka Milika.
1994 r. Przygotowania do jubileuszu 50-lecia - zredagowanie, Listu Otwartego.
1994 r. Delegacja naszej szkoły uczestniczy w obchodach 50-lecia bitwy pod Monte Cassino.
1994 r. Seminarium w Sulejówku metody projektów nauczania, w ramach współpracy polsko-duńskiej, zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Oświaty w Kopenhadze, w którym udział wzięły: prof. M. Kluska, M. Warząchowska, D. Żygulska.
1994 r. Wielkie Sprzątanie Ziemi, młodzież TZN sprząta Olsztyn.
1994/95 r. Otwarto klasy o specjalności: systemy komputerowe. W systemie eksternistycznym Policealne Studium Zawodowe ukończyło 20 słuchaczy, zdobywając specjalność: oprogramowanie maszyn cyfrowych.
1995/96 r. Otwarto Liceum Techniczne o kierunkach: elektronika i kształtowanie środowiska. W Technikum dla Dorosłych otwarto nowy kierunek: elektronika ogólna.
1996 r. Obchody 50-lecia szkoły: 12 października 1996 msza w kościele NMP w Częstochowie, mszę celebrował Ksiądz Biskup Antoni Długosz przy udziale księży - absolwentów TZN. Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali uroczystym pochodem do budynku szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości w czasie których grała górnicza orkiestra.
1997/98 r. Sztandarowi TZN zostaje nadany Medal Częstochowskiego Związku Sybiraków. Rozgłos szkole przynosi Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowany przez Samorząd Szkolny, opiekun - Dariusz Biczak.
1998/99 r. Uczniowie uzyskują wysokie wyróżnienia i nagrody zarówno na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

1999/2000 r. Rozpoczyna działalność Młodzieżowy Klub Europejski "TZN w Europie bez granic" pod kierunkiem Elżbiety Ludwin i Ewy Krempaszanki-Staśkiewicz. Aktywnie działa szkolne koło PTTK pod wodzą Katarzyny Sołtys. Po raz pierwszy w szkole zorganizowana została w szkole "Wampiriada" w ramach działalności szkolnego oddziału PCK, opiekun - Agnieszka Bauer-Petryków.
2000/2001 r. Powstaje pierwsza strona internetowa szkoły. Ukazała się gazeta "Szkolna lupa", pierwszym redaktorem naczelnym jest - Marcin Gurba. Pismo prezentuje aktualności z życia szkoły, opiekun - Beata Winiarska-Sikora. Reaktywuje swoją działalność Koło Nauczycielskie SEP przy Technicznych Zakładach Naukowych, przewodniczącą wybrano - Marię Kluskę. Uczniowie uzyskali tytuł TECHNIKA 2001.
2001/2002 r. Organizujemy konkurs wiedzy o gen. Władysławie Sikorskim dla gimnazjalistów. Sześciu uczniów otrzymuje Stypendia Prezesa Rady Ministrów.
2002/2003 r. W TZN-ie rozpoczyna działalność Liceum Profilowane. Po raz pierwszy odbywa się Rajd TZN-u "Jura 2003", pomysłodawcą jest - Barbara Osmola. Uczniowie uzyskują tytuł Technika 2003.
2003/2004 r. Powstaje Klub Fotograficzny. Szkoła zdobywa tytuł i statuetkę "LIDER INNOWACJI". W V Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "Innowacje 2003" w Gdańsku uczniowie zdobywają V miejsce i prestiżową nagrodę - Dyplom i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Jako jedyna szkoła w Unii Europejskiej uczestniczymy w Konkursie Wynalazców GENIUS-EUROPE i V Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Prac Użytkowych oraz Dzieł Sztuki w Budapeszcie, gdzie wystawione prace otrzymują międzynarodowe certyfikaty i nagrody GENIUS-BUDAPEST, szkoła otrzymała Puchar Ministerstwa i Prac Badawczych Rumunii oraz nagrodę specjalną Międzynarodowej Akademii Odkryć Naukowych i Wynalazków z St. Petersburga. Kolejni uczniowie otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów.
2004/2005 r. Odbywa się I Rajd Integracyjny dla klas pierwszych. Uczniowie zdobywają kolejne wyróżnienia i nagrody na szczeblu ogólnopolskim. Szkoła otrzymała brązowe medale na Targach Gdańskich oraz Puchar Rektora Komendanta Akademi Marynarki Wojennej za propagowanie wynalazczości w środowisku szkolnym. Na INTARG 2004 szkoła otrzymała medal targowy.
2005/2006 r. TZN otrzymuje certyfikat "Szkoła Promująca Przedsiębiorczość". Prezes Zarządu Oddziału SITPH w Częstochowie przyznaje szkole Puchar za udział w VI Międzynarodowym Konkursie "EKO-2005". Wraz z końcem roku szkolnego ustaje działalność Technikum dla Dorosłych TZN.
  2006/2007 r. Dyrektorem Technicznych Zakładów Naukowych zostaje Jolanta Sacharczuk. 14 października 2006 roku odbyły się uroczyste obchody jubileusz 60-lecia TZN (szczegóły na stronie jubileuszowej).
5 grudnia 2008 r. Oficjalnie otwarcie boiska wybudowanego w ramach programu ORLIK 2012. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Częstochowie.
wrzesień 2009 r. Uczniowie zaczynają naukę na dwóch nowych kierunkach nauczania: technik awionik i technik mechanik lotniczy
2011 r. W styczniu Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymało Koło Nauczycieli Nr 5 SEP; w marcu odbyła się pierwsza edycja konkursu dla gimnazjalistów CHPSET; w październiku Szkoła otrzymała tytuł Innowacyjna Szkoła 2011 a tym samym znalazła się w gronie 14 szkół z Polski, które taki tytuł otrzymały.
2013 r.Szkoła została uhonorowana tytułem Lidera Innowacji za całokształt osiągnięć uczniów i nauczycieli w dziedzinie innowacyjności. Tym samym Szkoła otrzymała prawo do używania znaku towarowego Lider Innowacji w ramach oznaczania swoich towarów oraz w celach promocyjnych; szkołę odwiedził Jerzy Buzek premier rządu RP w latach 1997-2001, przewodniczący  parlamentu Europejskiego w latach 2009 ? 2012
2015 r.Szkoła uzyskała tytuł Srebrnej Szkoły 2015 w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy rok wcześniej uzyskała tytuł Brązowej Szkoły 2014; W ramach programu unijnego POWER, 20 nauczycieli naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowe kursy językowe i metodyczne do Anglii.
2016 r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Karol Kaczmarek
2016 r. Szkoła uzyskała tytuł Brązowej Szkoły 2016 w Rankingu Maturalnym Techników przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
C.D.N.
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
1,5% podatku dla TZN

1,5% dla TZN

Sport TZN

Wydarzenia
WAKACJE!!! - trwa! (jeszcze 50 dni)
Matura poprawkowa - pisemna - 37 dni (20.08.2024)
Matura poprawkowa - ustna - 38 dni (21.08.2024)
Egzaminy poprawkowe - 43 dni (26-30.08.2024)
Zebranie z rodzicami uczniów klas I - 44 dni (27.08.2024)
MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
 
Ciekawostki o szkole
8 października 2011 szkoła otrzymała w Warszawie podczas Forum Innowacyjnych Nauczycieli tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY 2011
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
TZN TV
Logo TZN TV
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Losowa fotka
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.cke.edu.pl
PSNJN
Certiport
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Strona natp.edu.pl/
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.czestochowa.czest.pl/