ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2 - NABÓR

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2 - NABÓR

14.09.2020, 15:44 Renata Puchała

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2


Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału wprojekcie pn. Zawodowa współpraca 2 współfinansowanym ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie ofertykształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodoweuczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Celem głównym Projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K)absolwentów/ek z 4 szkół zawodowych w Częstochowie poprzez udziałuczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych, w tymcertyfikowanych, zajęciach specjalistycznych oraz praktykach i stażach, a takżepoprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodui zakup pomocy dydaktycznych oraz udział 37 (19K) nauczycieli/ek w studiachpodyplomowych oraz kursach i szkoleniach doskonalących.


Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/rezgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będąuczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2020/2021.


W ramach ogłaszanej rekrutacji do projektu, można zgłaszaćchęć uczestnictwa na następujące formy wsparcia przewidzianych dlauczniów/uczennic:  1. Doradztwo zawodowe: indywidualne doradztwo zawodowe,obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu, w wymiarze 1h/osoba;

  2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne;

  3. Kursy, w tym kursy certyfikowane;

  4. Dodatkowe zajęcia językowe;

  5. Praktyki/staże zawodowe.


Szczegółowy wykaz oferowanych form wsparcia z podziałem naszkoły, na które istnieje możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w ogłaszanejrekrutacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacjii uczestnictwa w projekcie Zawodowa współpraca 2.


REKRUTACJA DO PROJEKTUBĘDZIE PROWADZONA W TERMINIE OD 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU DO 30WRZEŚNIA 2020 ROKU.


Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ekszkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszomeuropejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkółobjętych projektem.


Wyniki rekrutacji będą dostępne u Szkolnych KoordynatorówProjektu oraz w sekretariatach szkół objętych wsparciem.


Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektuzostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowejWnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz nastronach internetowych szkół objętych projektem.


>>>Dokumenty do pobrania<<< 


 

Kronika

Ta aktualność posiada powiązany wpis w kronice!
Komentarze

Brak komentarzy do tego wpisu...


E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Wydarzenia
Wystawienie ocen semestralnych w klasach 4 - 23 dni (16.12.2020)
Zmiana planu lekcji - 28 dni (21.12.2020)
Zimowa przerwa świąteczna - 30 dni (23-31.12.2020)
Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model D - 49 dni (11.01.2021)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna - 50 dni (12.01.2021)
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
Publikacje, obraz gazety
Zielona szkoła
Wyprawa do Grecji rok 2019
Wyprawa do Italii  rok 2020:
Grafika
Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
W 1947r. zmieniono nazwę szkoły na Gimnazjum Przemysłowo - Górnicze.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Bursa miejska
Bursa Miejska
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.schronisko.czest.pl/
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Strona www.deutsch.info.pl/
Strona www.cke.edu.pl
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.efs.pl/
Strona www.fotos.czest.pl/