Regulamin konkursu

Wersja: 12.0 Data: 18.12.2023

§ 1. Ustalenia podstawowe

1. Wojewódzki Konkurs informatyczny Chipset jest konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zainicjowanym w roku 2011 w Technicznych Zakładach Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych województwa śląskiego.

§ 2. Cele Konkursu

1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.

2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych.

4. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

§ 3. Organizacja Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Dyrekcja Technicznych Zakładów Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie.

2. Informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie http://tzn.edu.pl/konkurs/.

3. Adres poczty elektronicznej organizatora Konkursu: konkurs@tzn.edu.pl

4. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap - internetowy ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestników konkursu za pomocą komputera na platformie e-learningowej MOODLE.

  • II etap - stacjonarny polega na rozwiązaniu zadań teoretyczno-praktycznych w siedzibie organizatora Konkursu.

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemicznej Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzenia II etapu Konkursu na formę zdalną. Ostateczna informacja o obowiązującej formie przebiegu II etapu zostanie przekazana szkołom, uczestnikom i ich opiekunom w dniu ogłoszenia wyników I etapu Konkursu.

5. Tematyka Konkursu obejmować będzie zagadnienia wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie – dowolnej liczby grup składających się z dwóch uczniów następuje poprzez zarejestrowanie przez opiekuna grup na stronie Konkursu http://tzn.edu.pl/konkurs/ w dniach od 30 stycznia 2023 do 28 lutego 2023 roku.

7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa Technicznych Zakładów Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie

8. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

9. Grupę uczniowską rejestruje Opiekun. Opiekun i Uczestnik Konkursu rejestrując się na stronie http://tzn.edu.pl/konkurs/ wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa szkoły), w celu, przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

10. Opiekun podczas rejestracji potwierdza, iż posiada zgody rodziców / prawnych opiekunów rejestrowanych w grupie uczniów na przetwarzanie danych osobowych uczniów przez organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników (załącznik 1 do regulaminu).

11. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu.
Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu stają się one obowiązujące.

12. Komisja Konkursowa nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe po stronie uczestnika, w tym przerwy lub zakłócenia związane z działaniem Internetu lub zasilaniem.

13. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem Konkursu rozstrzyga Komisja Konkursowa.

14. Nagrody oraz dyplomy za wysokie miejsca otrzymują uczestnicy, których grupy zajęły I, II i III miejsce.

§ 4. Przebieg Konkursu – Etap I internetowy eliminacje

1. Pierwszy etap - internetowy (on-line) ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestników Konkursu za pomocą komputera na platformie e-learningowej MOODLE. Część ta składa się z kilkudziesięciu pytań testowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wykonaniu innych czynności za pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania.

2. Opiekun który zechce przeprowadzić I etap internetowy Konkursu zobowiązany jest do zgłoszenia dowolnej liczby grup składającej się z 2 uczniów na stronie internetowej Konkursu
w dniach 30 stycznia 2023 - 28 lutego 2023 roku. Po przeprowadzeniu rejestracji system wygeneruje zarejestrowanej grupie login i hasło do platformy e-learningowej MOODLE. Login i hasło, będące kluczem dostępu do platformy on-line uczestnicy otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Etap internetowy, on-linie Konkursu odbędzie się 1 marca 2023 roku w godzinach
10:00 – 15:00 i potrwa 45 minut
liczone od momentu rozpoczęcia rozwiązywania przez zarejestrowaną grupę. Zgłoszeni uczniowie przystępują do I etapu konkursu w szkołach podstawowych do których uczęszczają.

4. Nieuprawnione wykorzystanie loginu i hasła przez osoby postronne nie podlega reklamacji.

5. Każda grupa zgłoszona do Konkursu może posiadać tylko jedno konto.

5. Uczestnicy Konkursu mają możliwość przetestowania platformy e-learningowej MOODLE przed rozpoczęciem I etapu internetowego poprzez próbne zalogowanie się na swoje konto, które będzie możliwe od momentu otrzymania loginu i hasła do dnia poprzedzającego I etap Konkursu.

6. Za samodzielność rozwiązywania zadań i prawidłowy przebieg etapu internetowego odpowiada nauczyciel (opiekun grupy) którego obecność w pracowni komputerowej w trakcie trwania etapu internetowego jest obowiązkowa.

7. Wyniki etapu internetowego Konkursu zostaną opublikowane 02 marca 2023 roku
o godzinie 10:00
na stronie http://tzn.edu.pl/konkurs/ oraz rozesłane pocztą elektroniczną do uczestników konkursu.

8. Komisja Konkursowa w oparciu o uzyskany wynik punktowy, zakwalifikuje do II etapu 20 grup, które uzyskały w I etapie Konkursu największą ilość punktów bez względu na czas rozwiązywania testu.
W przypadku, gdy dwudziesty wynik punktowy uzyska więcej niż jedna drużyna o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu będzie decydował najkrótszy czas wykonywania arkusza. Czas mierzony jest
z dokładnością do jednej sekundy.

§ 5. Przebieg Konkursu – Etap II stacjonarny

1. Drugi etap Konkursu odbędzie się 14 marca 2023 roku o godzinie 10:00 w pracowni informatycznej Technicznych Zakładów Naukowych im gen Władysława Sikorskiego
w Częstochowie ul. Jasnogórska 84/90 42-200 Częstochowa.

2. Etap stacjonarny Konkursu składa się z dwóch części, podczas których uczestnicy
na stanowiskach komputerowych rozwiązują zadania opracowane przez Komisję Konkursową:

  • a) część I – (30 minut) rozwiązanie zadań teoretycznych,

  • b) część II – (45 minut) wykonanie zadań praktycznych.

3. Ostateczna punktacja Konkursu jest sumą punktów pierwszej części teoretycznej i części praktycznej Konkursu.

4. Za przebieg drugiego etapu odpowiada Komisja Konkursowa Technicznych Zakładów Naukowyc>

5. Plan II etapu Konkursu:

  • 09:30 - 10:00 Rejestracja grup przybyłych na II etap Konkursu
  • 10:00 - 10:30 Rozwiązywanie arkusza konkursowego – część I
  • 10:30 - 10:45 Przerwa
  • 10:45 - 11:30 Rozwiązywanie zadań praktycznych – część II
  • 11:30 - 12:30 Prezentacja Technicznych Zakładów Naukowych, prezentacja zawodów
  • 12:30 - 13:00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenia Konkursu

§ 6. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Komisji Konkursowej

Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie powoła Komisję Konkursową, która będzie odpowiadała za przebieg i poziom merytoryczny konkursu. Komisja w szczególności:

1. Przygotowuje zadania na wszystkie etapy Konkursu.

2. Przygotowuje klucze odpowiedzi oraz ustala wytyczne dotyczące sprawdzania i oceniania prac
w tym szczegółową punktację za każdy element rozwiązania.

3. Przygotowuje wskazówki, jak oceniać prace uczestników Konkursu.

4. Ocenia rozwiązania zadań pierwszego i drugiego etapu Konkursu przedstawia wyniki w postaci uporządkowanej listy.

§ 7. Dane osobowe

1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.


2. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się poda adresem:
https://static.tzn.edu.pl/uploaded/e55dcc1.doc

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

4. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska laureata Konkursu w witrynie Konkursu pod adresem https://tzn.edu.pl/konkurs/.

5. Administratorem danych osobowych są Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane przez Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Jasnogórska 84/90, 42-217 Częstochowa, w celach związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców oraz upublicznieniem informacji dotyczących rozstrzygnięć Konkursu na stronie internetowej konkursu. Kontakt do inspektora danych: iodms@sod.edu.pl.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a potem przez okres posiadania konta na platformie moodle.czest.pl. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Nie wykorzystujemy danych uczestników do żadnych działań marketingowych.

8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zapraszamy nauczycieli informatyki do zorganizowania etapu internetowego Konkursu.

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie i życzymy wszystkim sukcesu.

Czerwiec 2023

Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Kategorie Konkursu